P7-2 2023 - COVID mikrokrediti 2023

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19.

Upravičenci:

Upravičeni stroški:

Kreditni pogoji:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p7-2-2023-covid-mikrokrediti-2023/

Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES

Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Upravičenci:

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, registrirane pred 1. 1. 2020 kot:

Upravičeni stroški:

Kreditni pogoji:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/

P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Namen razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Upravičenci:

Podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:

Upravičeni stroški:

Kreditni pogoji:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p7ce-2022-krizno-likvidnostni-kredit/

Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug

Namen razpisa je spodbujanje naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti.

Upravičenci:

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, ki so registrirani (pred 1.1.2020):

Upravičeni stroški:

Kreditni pogoji:

Rok prijave:

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-zadruge/

Razpis SK75 2022 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Jesenski rok za pridobitev 75.000 EUR težke spodbude SK75 je pred vrati. Namen javnega razpisa je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

V program SK75 se lahko vključi vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Pred prijavo na razpis bodo imela vsa visokotehnološka podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis SK75 2022, do 12. 9. 2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 40 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu SK75 2022.

Na Roadshow dogodkih vam bodo podrobneje predstavili pogoje razpisa, sam proces predselekcije ter dali napotke za uspešno prijavo na razpis:

Prijavni roki:

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije:

https://www.startup.si/sl-si/za-startupe/sk75-2022

Javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Podjetje mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Krediti znašajo od 5.000 do 25.000 EUR na podjetje, z nižjo obrestno mero; 6-mesečni EURIBOR + 0,8 %.

Ročnost kredita je do 60 mesecev. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, za zavarovanje pa se zahteva 5 menic podjetja.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 15.000.000 EUR.

Rok prijave:

10. 2. 2022 in 1. 3. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/aU6rW5e in https://cutt.ly/cIfJyRO

Drugi javni razpis - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v gospodarstvu, ki zasleduje cilj spodbujanja razvoja v gospodarstvu.

Projekt mora imeti pozitiven učinek na konkurenčnost, spodbujanje zaposlitvenih možnosti, varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 6.727.985,00 EUR.

Rok prijave:

prijava je možna v obdobju od 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS)

Dodatne informacije:

https://cutt.ly/JU6tEb8