Razpis za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na obmejnih problemskih območjih

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija. Diplomanti bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, ki delujejo na obmejnih problemskih območjih (v nadaljevanju OPO), pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev, s katerimi želi določeno podjetje priti na trg.

Cilj razpisa:

Cilj javnega razpisa je povečanje deleža zaposlovanja diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija v podjetjih, ki delujejo na OPO ter ustvarjanje razmer za trajno vključevanje izobraženih prebivalcev, živečih na OPO.

Upravičenci:

 • na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oz. vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah;
 • podjetje mora delovati na obmejnem problemskem območju (OPO);
 • diplomant ima lahko prijavljeno stalno prebivališče tudi izven območja OPO, vendar mora delo opravljati na lokaciji podjetja v OPO.

Upravičeni stroški:

 • stroški plač do višine bruto 2 za plače zaposlenih diplomantov (visokošolski, univerzitetni in podiplomski študij) na projektu, ki je predmet prijave;
 • stroški regresa za zaposlene diplomante na projektu;
 • obdobje upravičenosti stroškov je od datuma oddaje vloge na javni razpis pa do konca izvajanja projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 25. 10. 2025.

Višina sredstev:

 • vrednosti upravičenega bruto 2 zneska plače za posamezne ravni izobrazbe diplomanta ne smejo preseči naslednjih zneskov:
  • 1.470,00 EUR za diplomante prve bolonjske stopnje (ali bivše visokošolske strokovne programe);
  • 2.000,00 EUR za diplomante druge bolonjske stopnje (oz. zaključene univerzitetne izobrazbe (univ. dipl.);
  • 2.730,00 EUR za diplomante tretje bolonjske stopnje (oz. znanstveni magisterij in doktorat).

Rok prijave:

 • 1. 9. 2023

Razpisnik:

MKRR - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-pridobitev-sredstev-za-vkljucevanje-diplomantov-v-delo-na-razvojnih-projektih-podjetij-na-obmejnih-problemskih-obmocjih/

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino