Razpis BIZI-PF - predfinanciranje projektov podjetij

Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Upravičenci:

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah: s.p., d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba;
 • zadruge;
 • subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2021;
 • vlagatelj mora biti prejemnik evropskih in/ali nacionalnih sredstev, kar pomeni, da je že prejel pozitivno odločbo in/ali ima že podpisano pogodbo o sofinanciranju, v kolikor je le-ta podlaga za črpanje.

Cilji projekta:

 • izvedba projekta na področju konkurenčnosti;
 • izvedba projekta na področju digitalne preobrazbe;
 • izvedba projekta na področju zelenega prehoda;
 • izvedba projekta na področju zdravstva in socialne varnosti;
 • izvedba projekta na področju trajnostne mobilnosti.

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški, ki izhajajo iz odločbe oz. pogodbe o odobritve sredstev, so lahko od 1. 1. 2020 naprej in se nanašajo na odobrena, neizplačana evropska in/ali nacionalna sredstva.

Višina sredstev:

 • min: 30.000, max: 300.000 €;
 • za vlagatelje z bonitetno oceno enako ali višjo kot 8 ter vrednostjo kazalnika vlagatelja neto dolg na EBITDA-2 največ 5,00, je najvišja zaprošena vrednost 300.000 € oz. 450.000 € v kolikor vlagatelji pri Skladu hkrati zaprošajo oz. imajo odobreno dolgoročno investicijsko posojilo za izvedbo vsaj 30% upravičenega istega projekta.

Pogoji:

 • delež pred-financiranja odobrenih, neizplačanih evropskih in/ali nacionalnih sredstev s strani Sklada je do vključno 80,00%;
 • obrestna mera je fiksna;
 • ročnost: do 3 let z vključenim moratorijem;
 • moratorij: do 3 let, pri čemer je moratorij lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta;
 • skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada iz naslova posojil, zavarovanih le z menicami, ne sme presegati 300.000 €.

Roki prijave:

 • do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

SRRS - Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-pf

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino