P7-2 2023 - COVID mikrokrediti 2023

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi epidemije COVID-19.

Upravičenci:

 • mikro, mala ali srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • podjetje mora biti organizirano kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba oz. zadruga z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo);
 • upad čistih prihodkov iz poslovanja za najmanj 10 % v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.

Upravičeni stroški:

 • nakup nove opreme,
 • neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela,
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Kreditni pogoji:

 • višina posojila min. 5.000 €, maks. 25.000 € (možna oddaja 2 vlog),
 • 37,5% od vrednosti 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del) + 0,8 % (fiksni del).
 • delež sofinanciranja: kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • ročnost: 2, 3, 4 ali 5 let,
 • moratorij: od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita,
 • možnost predčasnega poplačila.

Rok prijave:

 • 24. 3. 2023 in 24. 4. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p7-2-2023-covid-mikrokrediti-2023/

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino