BIZI NOO - Razpis za sofinanciranje začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

Finančni produkt BIZI NOO je oblikovan za mikro, majhna in srednje velika podjetja (MSP) na obmejnih problemskih območjih za projekte snovne in energetske učinkovitosti. Vlagatelj lahko zaprosi samo za nepovratna sredstva (BIZI NOO) ali za nepovratna sredstva v kombinaciji z ugodnim posojilom (BIZI NOO_posojilo) v sklopu ene vloge.

Upravičenci:

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah: s.p., d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba;
 • zadruge;
 • subjekt mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2020;
 • subjekt mora delovati na problemskem obmejnem območju (OPO);
 • upravičena velikost subjekta: MSP.

Cilji projekta:

Upravičenec bo moral v enem letu (31.12.) po zadnjem izplačilu sredstev sofinanciranja izpolnjevati sledeča cilja:

 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega;
 • izvedeni ukrepi in doseženi rezultati za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. vpliv investicije ter izdelka na snovno in energetsko učinkovitost skladno s predloženim dokumentom Akcijski načrt okoljsko odgovornega ravnanja;
 • zmanjšanje snovne učinkovitosti z izračunom oz. elaboratom, ki prikazuje zmanjšanje porabe materialov/surovin pri proizvodnji proizvoda, ki je predmet projekta.

Upravičeni stroški:

Obdobje upravičenosti stroškov je od oddaje vloge do 18. 10. 2025 in se nanašajo na:

 • gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov (do največ 50 % upravičene vrednosti projekta);
 • nova strojna oprema in delovni stroji (brez gradbene mehanizacije) ter v primeru “sheme de minimis” tudi nova oprema in stroji za manjšo porabo energije (npr. sončne elektrarne), ki je namenjena za samooskrbo vlagatelja;
 • neopredmetena sredstva, ki so lahko le v obliki programske opreme in v povezavi z ostalimi upravičenimi stroški pri projektu.

Višina sredstev:

 • nepovratna sredstva od 50.000 € do 160.000 €;
 • ugodno posojilo od 25.000 € do 500.000 €.

Pogoji:

 • minimalna vrednost upravičenih stroškov je 100.000 €, najvišja vrednost pa 1.000.000 €;
 • lastna udeležba najmanj 25 % upravičene vrednosti projekta;
 • najvišji delež sofinanciranja projekta je odvisen od sheme državnih pomoči (max. glede na velikost in regijo projekta) oz. de minimis sheme (max. 75 % oz. 160.000 €).

Posojilni pogoji v primeru kombinacije:

 • vlagatelj lahko poleg nepovratnih sredstev preko oddaje ene vloge zaprosi tudi za ugodno posojilo za zapiranje finančne konstrukcije projekta;
 • fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta);
 • v primeru dodeljenega posojila izven sheme državnih pomoči oz. de minimis sheme, mora biti obrestna mera pri posojilu višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči;
 • ročnost: od 60 do 180 mesecev z vključenim moratorijem;
 • možnost predčasnega poplačila.

Roki prijave:

 • 1. rok: 16. 6. 2023
 • 2. rok: 28. 7. 2023
 • 3. rok: 1. 9. 2023
 • 4. rok: 29. 9. 2023

Razpisnik:

SRRS - Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-noo/#dokumentacija

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino