BIZI LIKVIDNOST energija - krediti za spodbujanje energetske učinkovitosti

Namen finančnega produkta je spodbujanje energetske učinkovitosti in trajnostnega upravljanja z energijo, z osredotočenostjo na obvladovanje porabe in izgube energije, v času energetske krize.

Upravičenci:

 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot pravna oseba (d.o.o., k.d., d.n.o., d.d., k.d.d., evropska delniška družba) ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost;
 • subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga;
 • vlagatelj mora biti vpisan v sodni oz. poslovni register pred 1. 1. 2022.

Upravičeni stroški:

 • oprema in druga opredmetena osnovna sredstva: nova in rabljena oprema (od 1. 1. 2020 naprej), novi in rabljeni delovni stroji (od 1. 1. 2020 naprej);
 • neopredmetena sredstva: programska oprema;
 • stroški obratnih sredstev: stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški materiala in blaga.

Višina sredstev:

 • min: 80.000, maks: 500.000 € kredita.

Pogoji:

 • obrestna mera je odvisna od sedeža vlagatelja: vlagatelji s sedežem na obmejnih problemskih območjih 1,5 % letno; vlagatelji s sedežem izven obmejnih problemskih območij 1,7 % letno;
 • v kolikor bo vlagatelj najkasneje do 31. 5. 2024, glede na izhodiščno stanje na 31. 12. 2022, izkazal zmanjšanje porabe energije vsaj za 5,00% glede na izhodiščno stanje ali po oddaji vloge izdelal razširjeni energetski pregled ali pridobil certifikat ISO, je upravičen do znižanja obrestne mera za 0,5% letno;
 • delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov projekta, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV;
 • glavnica posojila se vrača mesečno;
 • ročnost: do 7 let z vključenim moratorijem;
 • moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta;
 • možnost predčasnega poplačila.

Cilji projekta:

Projekt mora po zaključku izvedbe dosegati vsaj enega izmed ciljev, ki se nanaša na:

 • izvedbo ukrepov za obvladovanje porabe in izgub energije;
 • izboljšanje likvidnosti;
 • doseganje večje konkurenčnosti in produktivnosti.

Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo SRRS preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).

Roki prijave:

 • Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 30. 10. 2023 do 8. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Razpisnik:

Slovenski regionalni razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-likvidnost-energija/

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino