P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Namen razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za dokončno odpravo posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 in pomoč pri saniranju posledic energetske krize na gospodarstvo.

Upravičenci:

Podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost in jo tudi opravljajo, razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede:

 • C - Predelovalne dejavnosti
 • Gostinstva, kulture in cestni potniški promet:

Upravičeni stroški:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve,
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške,
 • med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora.

Kreditni pogoji:

 • najnižji znesek kredita znaša 20.000,00 EUR, najvišji 100.000,00 EUR,
 • kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta,
 • ročnost kredita 2- 5 let,
 • moratorij na odplačilo glavnice kredita lahko traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev,
 • obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + 0,35 %

Rok prijave:

 • 15. 11. 2022

Razpisnik:

Slovenski podjetniški sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.podjetniskisklad.si/p7ce-2022-krizno-likvidnostni-kredit/

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino