Javni razpis za spodbujanje razvoja zadrug

Namen razpisa je spodbujanje naložb za razvoj in dvig konkurenčnosti zadružništva na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj spodbujanje koncentracije ponudbe ter priprave pridelkov za trg, razvoja živilsko-predelovalne dejavnosti, distribucije in trgovinske ter gostinske dejavnosti.

Upravičenci:

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, ki so registrirani (pred 1.1.2020):

 • v skladu z Zakonom o zadrugah,
 • v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter so najmanj v 85 % lasti zadrug/e in / ali zadružne zveze in delujejo na področju živilsko – predelovalne, lesno – predelovalne ali posredniško/trgovinske dejavnosti, razen gospodarsko interesnih združenj.

Upravičeni stroški:

 • nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
 • nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018), vključno s prevoznimi sredstvi za zagotavljanje kakovosti pridelkov in živil ter dobrega počutja živali,
 • neopredmetena sredstva,
 • stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.

Kreditni pogoji:

 • višina posojila min. 100.000 €, maks. 1.500.000 €,
 • fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98% letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta),
 • delež sofinanciranja Sklada: do 85% upravičenih stroškov,
 • ročnost: do 20 let z vključenim moratorijem,
 • moratorij: do 3 let, pri čemer moratorij lahko traja do največ 6 mesecev po zaključku projekta.

Rok prijave:

 • 31. 12. 2022 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-zadruge/

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino