Javni razpis za spodbujanje razvoja lesarstva - BIZI LES

Finančni produkt je namenjen gospodarskim družbam, zadrugam in s.p.-jem, s projekti na področju obdelave in predelave lesa ali proizvodnje pohištva.

Upravičenci:

Upravičeni vlagatelji so pravne osebe, registrirane pred 1. 1. 2020 kot:

 • družba z neomejeno odgovornostjo,
 • komanditna družba,
 • družba z omejeno odgovornostjo,
 • delniška družba,
 • komanditna delniška družba,
 • evropska delniška družba,
 • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
 • Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot zadruga.

Upravičeni stroški:

 • nakup, gradnja, adaptacija in rekonstrukcija poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
 • nova ali rabljena oprema in delovni stroji (novejši od 1.1.2018),
 • neopredmetena sredstva,
 • stroški pavšala za pokrivanje drugih operativnih stroškov v zvezi z izvedbo projekta (npr. stroški energije, stroški vode, komunale telekomunikacij, stroški vzdrževanja) do 20 % upravičenega projekta.

Kreditni pogoji:

 • višina posojila min. 100.000 €, maks. 1.500.000 €,
 • fiksna OM: od 2,95 % letno naprej (odvisna je od Skladove ocene projekta) ali
 • variabilna OM: 6-mesečni EURIBOR + pribitek 1,98% letno naprej (odvisna od Skladove ocene projekta),
 • delež sofinanciranja Sklada: do 85% upravičenih stroškov, v kar se všteva tudi nepovračljiv DDV,
 • ročnost: min. 60 in maks. 180 mesecev od datuma podpisa pogodbe,
 • moratorij: največ 6 mesecev po zaključku projekta, m
 • možnost predčasnega poplačila.

Rok prijave:

 • 28. 2. 2023 oz. do porabe sredstev

Razpisnik:

Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija:

https://www.srrs.si/javni-razpisi/bizi-les/

Deli  novico
Deli 
Novice po letih:
crossmenu Na vsebino