Ali je moja ideja primerna za razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij?


Avtor: Jure Knez, RRA Koroška d.o.o. – Mrežni podjetniški inkubator Koroška

april 2024

čas branja: 5 min


Razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij je eden najbolj zaželenih dodatnih virov financiranja pri mladih oz. startup podjetjih. V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška smo s tem namenom že pred leti uvedli program, s katerim pomagamo članom naše skupnosti pri prijavi na razpis.

Kljub temu, da so prijave za leto 2024 že zaključene, verjamemo, da je še vedno pravi čas za pridobivanje novih znanj o razpisu P2. Uspešna prijava se namreč ne začne pripravljati na dan objave razpisa, ampak že mesece prej. Članek je namenjen ravno temu – da spoznate razpis in začnete že sedaj graditi temelje za prihodnjo uspešno kandidaturo.

Prvo in na začetku. Razpis P2 se je z letom 2024 precej spremenil glede na pretekla leta. Tudi zaradi teh sprememb in relativno kratkega roka prijave se marsikatero podjetje letos ni odločilo za prijavo. Ključne spremembe so naslednje:

 • Rešitev mora biti skladna z vsaj enim prednostnim področjem iz slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5). Prednostna in fokusna področja ter produktne smeri S5 najdete na tej povezavi, celoten dokument S5 pa tukaj.
 • Namesto udeležbe na predselekciji, dodatnih 7 točk na razpisu prinaša udeležba na start-up treningu. Gre za trening v obsegu 8 ur, ki ga izvaja SPS - več na tej povezavi.
 • Višja subvencija na podjetje - iz 54.000 EUR na 72.000 EUR subvencije/podjetje.
 • Namesto 40 podjetij se podpre 30 podjetij, 16 podjetij iz Vzhodne in 14 podjetij iz Zahodne kohezijske regije. Vrata za pridobitev subvencije so torej še bolj priprta.
 • Na razpis se lahko prijavijo samo družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in ne več samostojni podjetniki in zadruge.

V nadaljevanju se osredotočamo na bistvene značilnosti razpisa, ki jih je potrebno poznati za uspešno prijavo.

Fokus je na mladih, inovativnih in trajnostno naravnanih podjetjih

Razpis P2 se osredotoča na podporo startup podjetij, ki razvijajo inovativne produkte oz. storitve za evropski oz. še bolje globalni trg ter imajo potencial hitre rasti. Subvencija je namenjena razvoju MSP - minimalno sprejemljivega produkta (oz. ang. MVP - Minimum Viable Product) in po zaključenem razvoju lansiranju tega produkta na trg.

Bistveni pogoj je, da gre za mlado inovativno podjetje, registrirano kot d.o.o. Ustanovljeno mora biti med 1. 1. eno leto pred letom objave razpisa in 15. 3. v letu objave razpisa. Za ponazoritev: za prijavo na P2 2024 so lahko kandidirala podjetja, ustanovljena med 1. 1. 2023 in 15. 3. 2024.

Podjetje mora imeti ekipo (zaželeno 3-4 člane) s specialnimi znanji, ki omogočajo izvedbo večine aktivnosti, potrebnih za razvoj produkta, znotraj podjetja. Ekipa mora pokrivati 3 ključna področja v startup podjetju: razvoj, dizajn in marketing / prodajo. Večkrat dobimo vprašanje, v kakšni stopnji razvoja mora biti produkt in ali morajo biti člani ekipe zaposleni. Odgovor na vprašanje glede produkta: zaželeno je, da je produkt v fazi prototipa, razvoj še ne sme biti zaključen; razpis namreč sofinancira ravno razvoj produkta. Kar pa se tiče ekipe, je za pridobitev dela točk dovolj, da je ob oddaji vloge zaposlen vsaj en član ekipe. Ostali člani ekipe pa lahko sodelujejo na druge načine.

In še novost, ki smo je že omenili. Prednost imajo podjetja, ki se osredotočajo na področja, skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

Višina sredstev, upravičeni stroški in sofinanciranje

Podjetje lahko z uspešno kandidaturo pridobi 72.000 € nepovratnih sredstev, ki so izplačana v 3 delih. Prvo izplačilo je do 12.000 EUR, drugo do 21.000, tretje izplačilo pa do 39.000 EUR. Prvo izplačilo je predvideno že v roku nekaj mesecev po podpisu pogodbe. Iz projekta lahko krijete vse s projektom povezane stroške: od plač zaposlenih, nakupa strojev in opreme, stroškov zunanjih izvajalcev itd.

Prednost razpisa P2 pred mnogimi drugimi je, da so sredstva izplačana v obliki pavšala. To pomeni, da stroškov ni potrebno dokazovati z računi, potrdili o plačilu računov itd. Zadeva je namreč zastavljena tako, da je projekt razdeljen na tri faze. Ko se posamezna faza zaključi, je potrebno pripraviti poročilo, v katerem dokažemo doseganje mejnikov. Če torej za 1. fazo dosežemo vse zahtevane mejnike in dobimo pozitivno poslovno oceno Slovenskega podjetniškega sklada, dobimo izplačan 1. del sredstev (12.000). To se ponovi še za 2. (21.000 €) in 3. fazo (39.000 €).

Zahtevani mejniki

V prejšnjem poglavju smo omenjali mejnike, prikazuje jih spodnja tabela. Predstavljamo si jih lahko kot cilje, ki jih moramo doseči, da smo upravičeni do izplačila sredstev razpisa. Ponavljamo pa še enkrat: za izplačilo morajo biti doseženi vsi zahtevani mejniki za posamezno fazo!

Mejniki
Zaposlitveni ciljMentorstvoIzvedbeni ciljAktivnosti na prodajnem
in finančnem trgu
1. fazarealizirana najmanj 1 zaposlitevpodpis pogodbe z mentorjem/
2. fazanajmanj ohranitev zaposlitvesodelovanje z mentorjem/
3. fazanajmanj ohranitev zaposlitvesodelovanje z mentorjemzačetek komercializacije
(promocijske in sejemske aktivnosti),
pridobivanje partnerjev, strank,
začetek prodaje,
ustvarjanje prihodkov iz
končnega produkta,
predstavitev pri investitorju semenskega kapitala

Merila razpisa P2

Kot vsak razpis ima tudi P2 določena merila, na podlagi katerih se ocenjujejo prijave. Možnih je maks. 100 točk; projekti, ki jih prejmejo manj kot 60, v nobenem primeru niso upravičeni do sofinanciranja. Samo za občutek: v preteklosti se je prag št. točk, ki je omogočil pridobitev subvencije, gibal med 75 in 85 točk.

Merila za razpis P2 2024 so bila naslednja:

 1. Inovativnost (do 30 točk). Poslovna ideja se lahko šteje za inovativno, če ima podjetje prednost prvega na trgu, inovativni izdelek ali pa storitev, ki prinaša boljšo in cenejšo rešitev od dosedanjih izdelkov ali storitev na trgu.
 2. Vpliv na okolje in trajnostna naravnanost operacije (do 16 točk). Ocenjuje se vpliv na naslednjih področjih:
  preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode in tal, zmanjšanje uporabe ali izpustov škodljivih snovi;
  krožno gospodarstvo, recikliranje ali ponovna uporaba odpadnih surovin;
  manjša poraba surovin/materialov/energije in
  trajnostna raba ter varstvo vodnih virov.
 3. Reference in zaposlenost lastnikov v podjetju (do 14 točk). Če je ob oddaji vloge zaposlena ena oseba, ki je hkrati vsaj 25% lastnik podjetja, podjetje pridobi 11 točk od možnih 14.
 4. Pretežni prodajni trg (do 13 točk). Če podjetje cilja le na Slovenijo, dobi 0 točk. 13 točk dobi le v primeru, da je pretežni prodajni trg proizvoda / storitve globalni trg. Potrebno je konkretno utemeljiti, katere svetovne države in kako jih bo podjetje s svojimi produkti doseglo.
 5. Višina osnovnega kapitala na dan 15. 3. 2024 (do 12 točk). Šteje le kapital, vplačan v obliki denarnih sredstev. Za 12 točk mora kapital znašati 25.000 € ali več. Višina se preverja na točno določen presečni datum - letos je to bilo 15. 3. 2024.
 6. Ocena skladnosti izvedbe aktivnosti s cilji in predmetom javnega razpisa (do 8).
 7. Sodelovanje s subjektom inovativnega okolja (do 7 točk). Točke pridobi vlagatelje le, če se je udeležil start-up treninga pri enem od izbranih subjektov inovativnega okolja (SIO) - več na tej povezavi.

Kako dalje, če se želim prijaviti na razpis?

Naše priporočilo je korak-po-korak 😊 Verjamemo, da lahko vse zgoraj predstavljene informacije in zahteve delujejo precej zastrašujoče. Še posebej, če se prvič srečujete z razpisi. Zato priporočamo naslednje:

 • Če imate podjetje oz. poslovno idejo, ki po vašem ustreza razpisu P2, nam jo predstavite. Za začetek preko tega obrazca, v nadaljevanju pa vas bomo povabili tudi na sestanek, kjer se bomo o vsem še podrobneje pogovorili. MPIK je že mnogim podjetjem pomagal pri prijavi na razpis P2, verjamemo, da lahko tudi vam!
 • Če želite videti, kako je izgledala prijavnica na razpis P2 2024 ter pregledati celotno razpisno dokumentacijo, jo najdete na tej povezavi.

V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Koroška (MPIK) smo vam z veseljem na voljo tudi glede vseh ostalih vprašanj, povezanih z razvojem vaše poslovne ideje. Klikni tu za kontakt.

Viri:

Slovenski podjetniški sklad, razpis P2: https://www.podjetniskisklad.si/p2-2024-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij-v-letu-2024

Logotipi_POK_2023-2025_MPIK+RRA+SPOT+EU+IFeel_v3
Deli 
crossmenu Na vsebino